Hondenuitlaatservice Los in het bos

Met hart voor uw hond

Algemene voorwaarden

  

De algemene voorwaarden van Los in het bos dienen zorgvuldig gelezen te worden en met het ondertekenen hiervan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Los in het bos. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de eigenaar van een hond en Los in het bos, tenzij er nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de eigenaar van de hond als Los in het bos.


Aansprakelijkheidstelling

• Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

• Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

• Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

• Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

• Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

• De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

• Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.

• Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.  

• Opdrachtnemer heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.


Rechten en plichten opdrachtgever

• De eigenaar dient verplicht zelf een WA-verzekering te hebben.

• De eigenaar is aansprakelijk voor schade die zijn/haar hond veroorzaakt.

• De eigenaar is aansprakelijk voor schade die zijn/haar hond veroorzaakt aan derden.

• De eigenaar zorgt dat de hond preventieve behandeling krijgt tegen vlooien, teken en wormen.

• De eigenaar zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest (Kopie inentingsboekje bij ondertekening Contract bijvoegen).

• De hond moet sociaal in de omgang zijn naar mens en hond.

• De hond moet de basis commando’s kennen.

• Puppy’s mogen vanaf 8 maanden mee.

• Alle honden dienen (chemisch) geholpen te zijn.

• Honden mogen 2 uur voordat ze worden opgehaald niet hebben gegeten. Dit ivm het risico op een maag torsie.

• De eigenaar van de hond moet altijd telefonisch bereikbaar zijn.

• Annuleren dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden.

• Vakanties dienen minimaal2 weken van te voren medegedeeld te worden.


  Rechten en plichten Los in het bos

• LIHB zorgt voor een veilige, verantwoorde en fijne wandeling waarin de hond aandacht krijgt en contact heeft met andere (kleine) viervoeters tijdens de groepswandelingen.

• LIHB zorgt voor een veilig en geventileerd vervoer waarin alle voorzieningen zijn die daarvoor nodig zijn.

• LIHB zal ten alle tijden ieder risico op schade door fouten bij de uitoefening van haar beroep zien te voorkomen.

• LIHB behoudt zich het recht veranderingen in het Contract met de klant aan te brengen mocht dit noodzakelijk zijn voor een gezond en veilige bedrijfsvoering.

• LIHB heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

• LIHB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond. Evt kosten (medisch of schade aan derden) wordt verhaald op de eigenaar van de hond.

• LIHB is niet verantwoordelijk voor schade inboedel/woning door natte en/of vieze hond, maar zal altijd proberen de hond zo schoon mogelijk af te leveren.

• Bij acute medische zorg bij de hond wordt de dierenarts van LIHB ingeschakeld. De kosten zijn voor de eigenaar.

• LIHB heeft het recht honden uit te sluiten ná herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

• LIHB behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond een gevaar op kan leveren voor derden of de anderen honden.

• LIHB behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond gedrag ontwikkeld die niet acceptabel is bij het uitlaten in groepsverband. 

• LIHB is op officiële feestdagen gesloten, vakanties worden minimaal 2 maanden tevoren gemeld.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AVG

Hondenuitlaatservice Los in het bos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DOELEN

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

GRONDSLAG

• Toestemming; de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

• Overeenkomst; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming Los in het bos neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Los in het bos) tussen zit. Los in het bos gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen; Apple, Moneybird. Belang: administratie/ btw aangiftes/belastingdienst. Verwachte gevolgen voor de betrokkene zijn nihil.

Los in het bos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor de volgende categorieën: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. REDEN Voor het geval een klant bij ons terugkomt en om eventuele latere afhandelingen goed te kunnen laten verlopen.

 

Los in het bos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Los in het bos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

PRIVACY VERKLARING

 Hondenuitlaatservice Los in het bos, gevestigd te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Karin Ankersmit is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenuitlaatservice Los in het bos en is te bereiken via mail: info@losinhetbos.nl

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Los in het bos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@losinhetbos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Los in het bos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Los in het bos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@losinhetbos.nl